教职员 Teachers

2018 教职员团体照 Teachers and Staff 2018

各 科 科 长 Subjects Heads

华文 Chinese

国文 Bahasa Malaysia (SPM)

国文 Bahasa Malaysia (PMR)

英文 Bahasa Inggeris

数学 Mathematics

高中科学 Science (Senior)

初中科学 Science (Junior)

历史Sejarah

地理 Geography

中史 History of Chinese

商科 Commerce

生活技能 KHB

体育 PE

美术 Art

音乐 Music

电脑 Computer

张爱香老师 Ms. Chong Oi Hong

陈怡华老师 Ms. Chin Yee Fah

王慈玲老师 Ms. Wong Tze Ling

王恩爱老师 Ms. Ong En Oi

林湖锦老师 Mr. Lim Oo Kim

林文杰老师 Mr. Lim Boon Kiat

张运媚老师 Ms. Chong Yung Mee

依温玲老师 Ms. Evelyn Jose

丽达老师 Ms. Rita Simon

黄汉仁老师 Mr. Wong Hon Len

冯慧盈老师 Ms. Fung Hui Ying

廖玉霞老师 Ms. Mary Liau

余国伟老师 Mr. Yee Kwok Wai

陈彦绫老师 Ms. Tan Yan Ling

张一平老师 Mr. Teo Yee Peng

黄富杰老师 Mr. Wong Foo Kiat

华 文 科 Chinese

张爱香

赵翠玲

张丽玲

张意姗

张淑美

许金津

林瑷玲

谢淑晴

卓俊霖

黄汉仁

鄔芬芳

黄蕴旖

任俭之

杨莉珍

杨紫虹

Chong Oi Hong

Chau Chui Ling

Chong Lee Lin

Chong Yee Sun

Chua Chang Shu Mei

Hii Jing Jing

Lim Ai Ling

Sia Siew Chin

Toh Chun Lin

Voo Fun Fong, Annie

Wong Hon Len

Wong Yunyi

Yam Kaim Che

Yong Lee Jin

Yong Zi Hong

初 级 华 文 科 Lower Chinese

张丽玲

陈润隆

Chong Lee Lin

Chin Yuon Loong

中 史 Chinese History

黄汉仁

张淑美

许金津

谢淑晴

Wong Hon Len

Chua Chang Shu Mei

Hii Jing Jing

Sia Siew Chin

辅 导 Guidance

亚力山大

关伊维

叶嘉怡

Alexander David Linggam

Kwan Yee Wai

Yap Kah Yee

国 文 Bahasa Malaysia

陈 怡 华

王 慈 玲

钟 丽 怡

郑 新 青

陈 美 笑

梁 淑 慧

马 丽 娜

美 哈 蒂

罗 佳 娜

苏 丽 娜

苏 札 娜

苏 茜

陈 紫 薇

杨 恺 莉

Chin Yee Fah

Wong Tze Ling

Audrey Chung

Chang Sin Ching

Cinthia Raymond Tan

Leong Suk Wai, Adrianne

Marlina Binti Lekup

Merkhadijah binti Jul

Roziana Mohd. Zain

Surinah Binti Buss

Suzanah Masalin

Suzie Joannes

Tan Tsu Vui

Yong Kai Li

道 德 教 育 Moral

钟丽怡

郑新青

陈美笑

海伦娜

马丽娜

美哈蒂

罗佳娜

苏丽娜

苏茜

陈紫薇

王慈玲

杨恺莉

Audrey Chung

Chang Sin Ching

Cinthia Raymond Tan

Helena binti Kurumon

Marlina Binti Lekup

Merkhadijah binti Jul

Roziana Mohd. Zain

Surinah Binti Buss

Suzie Joannes

Tan Tsu Vui

Wong Tze Ling

Yong Kai Li

英 文 English

王恩爱

爱丽丝

蔡明娜

陈汉仁

陈桂清

张慧丽

易德儿

李永邻

陆泽莲

罗在妮

希娃

沈妮雅

韦月芬

杨美燕


Ong En Oi

Alison Lyall

Chai Ming Na

Chin Hon Yin, Alfred

Chin Kui Chin, Angela

Chong Fui Lee

Ethel Oscar Manggala

Lee Yun Ling, Francis

Luk Teck Leng

Rozaini Binti Awang

Sheva Norra Mohammad

Stennia Miga Anak Radim

Wee Yet Foon

Yong Mei Yen, Katherine

数 学 Mathemetics

林湖锦

徐竟铭

颜炳焜

郭淑芳

刘思光

刘慧珠

吕丽贞

罗伟雄

罗银花

黄耀弘

郑宝维

张淑贤

邓玉瑜

黄美娣

黄四维

杨俞聪

Lim Oo Kim

Chee Kiem Min, Golden

Gan Ping Koon

Kuo Shok Hong

Law Su Kwong

Liew Fui Chu

Liew Li Ting

Lo Wui Hiung

Lo Yun Fah

Ng Yew Hong

Tang Poh Mee

Teo Shu Sen

Thien Nyuk Lue, Lunny

Wong Oi Tai

Wong Say Wai

Yong Yee Chon

科 学 Science

林文杰

张运媚

钟欣芷

钱依雯

张文兴

蔡明慧

何国安

陈莲美

冯满忠

杨玉清

友士妮达


Lim Boon Kiat

Chong Yung Mee

Cheong Tsin Tse, Phoebe

Chieng Ei Weng

Chong Vun Hin

Chua Meei Suey

Ho Gwo An

Leng Mary Chin

Poong Man Chung,Edwin

Yong Nyuk Tshin

Yusnita Yusuf

生 物 Biology

钟欣芷

陈莲美

戴莉芳

邬秀琴

Cheong Tsin Tse, Phoebe

Leng Mary Chin

Tai Li Fong

Voo Siak Khim

化学 Chemistry

陈翠琴

何佩芯

Chin Chui Kim, Josephine

Ho Pui Shing

物理 Physics

谢茂广

张文兴

周民生

林文杰

Chia Meu Kong

Chong Vun Hin

Chow Man Sang

Lim Boon Kiat

电脑 Computer

黄富傑

郑顺凤

周思勉

朱永强

舒哈娜

Wong Foo Ket, David

Chang Sun Fong, Trhesee

Chu Su Men,Adrian

Chu Wing Kiong

Suhana Binti Manadi


Sejarah

依温玲

埃杰伦

蒂多娜

珍奥菲

西郗丽雅

苏札娜

Evelyn Bte Jose

Ajlen Bin Chong Jew Fatt

Dedona Binti Singgoi

Jane Alfred

Sisilia Binti Paulus

Suzanah Masalin

Geography

丽达

亚力山大

佳达

黄薇薇

任俭之

Retah Simon

Alexander David Linggam

Jaidah Binti Kuwaya

Wong Vui Vi, Clarice

Yam Kaim Che

SPM Ekonomi

邱若水

Hiew Ruoh Shoei, Carmen

Kemahiran Manipulatif (KHB)

廖玉霞

张刚铨

杰礼

马顺群

吴勇祯

Liau Nyuk Ha, Mary

Chong Kong Shang

Jelly Anak Jonathan

Mah Soon Khun

Ng Yeong Zheng

Book Keeping and Accounts

冯慧盈

黄嘉莉

杨淑雰

杨佩灵

Fung Hui Ying

Wong Jia Lih

Yong Suk Fun, Fanny

Young Pay Ling

Business Studies

邱若水

黄嘉莉

杨淑雰

Hiew Ruoh Shoei, Carmen

Wong Jia Lih

Yong Suk Fun, Fanny

Accounting

冯慧盈

杨佩灵

Fung Hui Ying

Young Pay Ling

Physical Education

余国伟

梁新汉

叶志光

陈瑞清

Yee Kwok Wai

Liong Sin Hon

Yap Chee Kwang

Sunny Chin

美术 Art

陈彦绫

李利平

麦一柱

黄德明

章 嘉 华

Tan Yan Ling

Lee Nee Ping

Mak Yat Cheeh

Wong Tuck Meng

Chong Ka Fah

音乐 Music

张一平

林燕玲

Teo Yee Peng

Lim Yen Lin, Wendy